"Gülistan" döwlet söwda merkezi

Türkmenistanyň Söwda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar Ministriligi

Biz barada

“Gülistan” söwda merkezi – ilkinji gezek 1996-njy ýylyň 5-nji noýabrynda hasaba alyndy. Köp ýyllaryň dowamynda “Gülistan” merkezi bazarlaryň biri bolmak bilen paýtagtyň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna hyzmat edip gelýär. Ýokary hilli harytlary we fermer önümlerini satyn almak, dynç alyş günlerinde wagt geçirmek üçin ýer, iş günlerinde çalt lanç (nahar), şäheriň merkezi gezelenç edilenden soňra dostlar bilen dostlukly günortanlyk nahary iýilýän ýer. Bölekleýin söwdany amala aşyrmak bilen biz aşakdakylary öz içine alýan harytlaryň we hyzmatlaryň giň assortimentini hödürleýäris:

  1. Gök önümler we miweler;
  2. Konditer önümleri;
  3. Çörek-bulka önümleri;
  4. Et we şöhlat önümleri;
  5. Jemgyýetçilik iýmit önümleri (“Gülistan” restorany, kafeler we barlar);
  6. Öý üçin harytlar;
  7. Gündelik himiýa we şahsy arassaçylyk serişdeleri, ýuwujy serideler;
  8. Atelýeler, surata düşülýän salonlar we gözellik salonlary;
  9. Erkekler, aýallar we çagalar geýimleriniň 50-den gowrak dükanlary;
  10. Biziň sowda.com.tm saýtymyz arkaly islenýän harydy öýe distansion sargyt etmek mümkinçiligi

Söwda Online Internet Dükan

Tel.: +993-12-92-07-28

Faks: +993-12-92-07-28

Aşgabat ş. 2011 (Azady) köçesi 72

gulistan.dsm@online.tm